291P/NEAT

291P/NEAT
2013 Oct. 14.02 UT: m2=17.5 CCD, Tail= 0.3′ in PA: 238 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
2013 Aug. 14.99 UT: m1=17.6: CCD... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia) [poor quality images]
Advertisements