280P/Larsen

280P/Larsen
2013 Apr. 30.82 UT: m1=18.0 CCD, Dia.=0.28′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements