278P/2013 B1 (McNaught)

278P/2013 B1 (McNaught)
2013 Apr. 30.84 UT: m1=18.6 CCD, Dia.=0.22′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements