272P/NEAT

272P/NEAT
2013 Feb. 07.90 UT: m1=17.6 CCD, Dia.=0.23′, Tail= 0.2′ in PA: 234 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements