184P/Lovas

184P/Lovas
2013 Oct. 14.09 UT: m1=18.5 CCD, Dia.=0.25′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
2013 Oct. 12.06 UT: m1=18.6 CCD, Dia.=0.22′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements