P/2013 A2 (Scotti)

P/2013 A2 (Scotti)
2013 Jan. 16.87 UT: m1=19.0 CCD, Dia.=0.17′, Tail= 0.2′ in PA: 233 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements