C/2013 U1 (Catalina)

C/2013 U1 (Catalina)
2013 Nov. 25.70 UT: m1=19.3 CCD... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements