C/2013 P4 (PANSTARRS)

C/2013 P4 (PANSTARRS)
2013 Oct. 08.79 UT: m1=17.8 CCD, Dia.=0.38′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements