C/2013 G2 (McNaught)

C/2013 G2 (McNaught)
2013 Aug. 02.80 UT: m1=17.8 CCD, Dia.=0.23′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements