C/2013 F3 (McNaught)

C/2013 F3 (McNaught)
2013 Aug. 11.81 UT: m1=18.2 CCD, Dia.=0.3′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
2013 June 04.35 UT: m1=16.8 CCD, Dia.=0.26′, Tail= 0.2′ in PA: 316 deg ... 0.51-m f/4.5 reflector + CCD... A. Novichonok & T.Prystavski (iTelescope observatory, H06, remotely Mayhill, U.S.A.)
2013 May  05.36 UT: m1=16.1 CCD, Dia.=0.26′, Tail= 0.3′ in PA: 188 deg ... 0.51-m f/4.5 reflector + CCD... A. Novichonok & T.Prystavski (iTelescope observatory, H06 (remotely Mayhill, U.S.A.)
Advertisements