C/2013 F1 (Boattini)

C/2013 F1 (Boattini)
2013 May 10.81 UT: m1=18.0 CCD, Dia.=0.32′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements