C/2013 E1 (McNaught)

C/2013 E1 (McNaught)
2013 May  10.77 UT: m1=17.7 CCD, Dia.=0.25′, Tail= 0.3′ in PA: 137 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements