C/2012 K8 (Lemmon)

C/2012 K8 (Lemmon)
2013 Oct. 11.85 UT: m1=17.8 CCD, Dia.=0.24′... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements