C/2010 R1 (LINEAR)

C/2010 R1 (LINEAR)
2013 Apr. 30.83 UT: m1=17.1 CCD, Dia.=0.32′, Tail= 0.7′ in PA: 96 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
2013 Feb. 07.99 UT: m1=17.0 CCD, Dia.=0.30′, Tail= 0.4′ in PA: 98 deg ... 0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD... V.Gerke & T.Prystavski (Ka-Dar observatory, TAU station C32, remotely Nizhniy Arkhyz, Russia)
Advertisements